เกิดอะไรขึ้นหากพนักงานในองค์กรไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานกับสารเคมี แน่นอนว่าย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายขึ้นได้ รวมถึงการบริหารจัดการสารเคมีที่ไม่ถูกต้องก็อาจนำมา ซึ่งอุบัติเหตุหรืออันตรายต่างๆตามมาด้วยเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น เกิดการระเบิดในพื้นที่เก็บสารเคมีไวไฟ เกิดการบาดเจ็บของพนักงานทั่วไปสัมผัสกับสารเคมีมีฤทธิ์กัดกร่อน เป็นต้น ดังนั้น สถานประกอบการที่ต้องทำงานเกี่ยวกับสารเคมีหรือมีสารเคมีไว้ในครอบครองจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสารเคมีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและจะต้องส่งพนักงานเข้ารับการอบรมสารเคมีด้วย

ใครบ้างที่ต้องอบรมสารเคมี

ตามกฎหมาย พรบ. ความปลอดภัยได้ระบุไว้ว่านายจ้างจะต้องทำการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างหรือพนักงานมีความรู้และมีความเข้าใจก่อนเริ่มการทำงาน การทำงานกับสารเคมีถือว่ามีความเสี่ยงต่อลูกจ้าง ดังนั้น ลูกจ้างก็ต้องมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัยและเรียนรู้วิธีการจัดเก็บสารเคมีที่อันตรายด้วย ไปจนถึงการโต้ตอบสารเคมีหกรั่วไหลได้ด้วยอุปกรณ์ป้องกัน PPE ที่ได้มาตรฐานสากล

การจำแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากสารเคมี

การจำแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากสารเคมี มีด้วยกันทั้งหมด 9 ประเภทตามหลักสากลที่ใช้กันทั่วโลก ได้แก่

ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด

ประเภทที่ 2 ก๊าซไวไฟ

ประเภทที่ 3 ก๊าซออกซิเจน

ประเภทที่ 4 ก๊าซออกซิไดซ์

ประเภทที่ 5 ก๊าซภายใต้ความดัน

ประเภทที่ 6 สารกัดกร่อน

ประเภทที่ 7 สารที่ให้เกิดอันตรายกับทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

ประเภทที่ 8 ความเป็นพิษเฉียบพลัน-เป็นอันตราย

ประเภทที่ 9 ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ

อบรมสารเคมีอบรมอะไรบ้าง

 • ผู้เข้ารับการอบรมสารเคมีจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายสารเคมีในประเทศไทยและมาตรฐานสากลการจัดการสารเคมี
 • ได้ฝึกสวมใส่ชุดที่ใช้ปฏิบัติงานกับสารเคมีและชุดที่ใช้เคลื่อนย้ายสารเคมีชนิดต่างๆ
 • ได้สัมผัสอุปกรณ์กู้ภัยสารเคมีจริงที่ใช้สำหรับการโต้ตอบเหตุฉุกเฉินจากอันตรายของสารเคมีรั่วไหล
 • ได้ฝึกใส่อุปกรณ์ PPE มาตรฐานสากล
 • ไดฝึกใส่ชุดเก็บกู้สารเคมีอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัยโดยเป็นการจำลองเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล
 • ได้เรียนรู้วิธีการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากสารเคมีได้อย่างมืออาชีพ

สำหรับการอบรมสารเคมีตามข้อกฎหมายจะต้องเรียนดังต่อไปนี้

 • วิธีการทำงานกับสารเคมีอันตราย
 • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือ PPE
 • ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย SDS
 • การจำแนกสารเคมีอันตรายตามมาตรฐานสากล
 • การทดสอบสารเคมีอันตรายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • วิธีการจัดเก็บสารเคมีอันตรายตามมาตรฐาน

อบรมสารเคมี ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆ สำหรับอุตสาหกรรมหรือโรงงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับสารเคมีหรือมีสารเคมีไว้ในครอบครอง เพื่อให้ลูกจ้างเกิดความรู้และความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยสามารถโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉินจากสารเคมีรั่วไหลและจัดเก็บสารเคมีไว้อย่างปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่างๆ ตามมา